Nieuws

Publicatie Energielijst 2016

Op 30 december is in de Staatscourant de Energielijst 2016 gepubliceerd.
De lijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2016 is er wederom fiscaal voordeel. Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een netto voordeel van ongeveer 14 procent voor EIA aanvragers.
Het budget van de EIA wordt verhoogd van € 106 miljoen in 2015 naar € 161 miljoen in 2016. De EIA is een fiscale regeling van het ministerie van Economische Zaken en biedt bedrijven fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Vier nieuwe technieken
Elk jaar actualiseert RVO.nl de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2016 zijn vier nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd.
Deze technieken; snelloopdeur voor koel- of vriescellen, een besparingssysteem voor klimaatinstallaties, standairco en zonnepanelen op transportmiddelen, staan in de Energielijst 2016 beschreven.

Over de EIA
De EIA is een fiscale stimuleringsregeling gericht op energiebesparing van de ministeries van Economische Zaken en Financiën. De Belastingdienst en RVO.nl voeren de regeling uit. De EIA, sinds 1997, gaat het twintigste jaargang in en levert een belangrijke bijdrage aan de nationale energiedoelstellingen.

Energielijst online beschikbaar
De EIA Energielijst 2016 is op 30 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en is ook online te vinden op rvo.nl/eia

Wilt u meer weten over wat dit voor u situatie betekent, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Beter toezicht overheid op handhaving besluit algemene inrichtingen milieu beheer. 

Op 19 oktober 2007 heeft de overheid het activiteiten besluit vastgesteld. Dit is een besluit algemene inrichtingen milieu beheer (BWBR0022762).
De provincie Drenthe heeft besloten om hier vanaf 2015 meer op toe te zien en deze wet te handhaven. 
Er zijn 3 type inrichtingen vastgesteld;
  1. Type A; Klein gebruiker , < 50.000 kWh en < 25.000 m3 gas.
  2. Type B; Middelgroot gebruiker, 50.000 – 200.000 kWh of 25.000 – 75.000 m3 gas.
  3. Type C; Grote verbruiker, > 200.000 kWh en/of 75.000 m3 gas.
Concreet betekent dit dat Type B en C verplicht kunnen worden energiebesparende maatregelingen door te voeren die zich binnen 5 jaar terug verdient (Artikel 2.15)
  • 1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.
  • 2. Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan.
  • 3. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.
  • 4. Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.
  • 5. Het eerste lid is niet van toepassing op een inrichting waarop de verboden, bedoeld in artikel 16.5 van de wet, betrekking hebben en op een inrichting als bedoeld in artikel 15.51, eerste lid, van de wet.
 Wilt u weten wat dit voor u inhoud en hoe u aan de eis kunt voldoen, neem dan vrijblijvend contact met Hummel energieadvies op, telefoon 06 34 03 28 25.